• C4D建模课程,本课程共166.3GB,VIP会员可通过百度网盘转存下载或者在线播放。此“UTV小白成长记产品篇”课程由搜贝学堂收集整理。
 • 课程来自UTV4D的小白成长记(产品篇),共分为5个阶段(共330集),共166GB。这是一套由浅入深的“产品动画实战案例”课程,不论是更新时长、案例数量,价格也是最具性价比的课程之一,我可以非常自信的告诉你,这绝对是一套物有超值的课程,让我们一起踏上新的征程!
 • 课程目录:
 • ├──第1部分C4D建模宝典
 • | ├──建模下半部
 • | | ├──41-60
 • | | └──60-80
 • | └──建模上半部.zip 15.96G
 • ├──第2部分动画完整案例
 • | ├──APPLE CM
 • | | ├──Apple CM01-05.mp4 1.33G
 • | | ├──Apple CM06-07.mp4 1.20G
 • | | ├──Apple CM08-10.mp4 1.72G
 • | | ├──Apple CM11-14.mp4 2.18G
 • | | ├──Apple CM15-16.mp4 1.41G
 • | | ├──Apple CM17.mp4 1.07G
 • | | ├──Apple CM18-19.mp4 1.16G
 • | | └──Apple CM20.mp4 542.69M
 • | ├──Armani
 • | | ├──01.mp4 74.79M
 • | | ├──02.mp4 74.22M
 • | | ├──03.mp4 73.21M
 • | | ├──04.mp4 123.18M
 • | | ├──05.mp4 375.55M
 • | | ├──06.mp4 433.07M
 • | | ├──07.mp4 379.28M
 • | | ├──08.mp4 342.03M
 • | | ├──09.mp4 327.74M
 • | | ├──10.mp4 257.44M
 • | | ├──11.mp4 215.27M
 • | | ├──12.mp4 133.20M
 • | | ├──13.mp4 387.41M
 • | | ├──14.mp4 116.61M
 • | | ├──15.mp4 456.11M
 • | | ├──16.mp4 356.35M
 • | | ├──17.mp4 383.60M
 • | | ├──18.mp4 262.80M
 • | | ├──19.mp4 280.98M
 • | | └──20.mp4 276.30M
 • | ├──Hydraink
 • | | ├──01.mp4 177.24M
 • | | ├──02.mp4 218.91M
 • | | ├──03.mp4 689.63M
 • | | ├──04.mp4 465.60M
 • | | ├──05.mp4 232.16M
 • | | ├──06.mp4 601.92M
 • | | ├──07.mp4 789.13M
 • | | ├──08.mp4 338.35M
 • | | ├──09.mp4 969.76M
 • | | ├──10.mp4 190.71M
 • | | ├──11.mp4 575.73M
 • | | ├──12.mp4 189.28M
 • | | ├──13.mp4 399.89M
 • | | ├──14.mp4 477.81M
 • | | ├──15.mp4 241.57M
 • | | ├──16.mp4 524.54M
 • | | ├──17.mp4 924.65M
 • | | ├──18.mp4 873.01M
 • | | ├──19(56).mp4 290.94M
 • | | ├──20.mp4 485.93M
 • | | ├──21.mp4 506.19M
 • | | ├──22.mp4 642.87M
 • | | └──23.mp4 117.10M
 • | ├──IPSY美妆
 • | | ├──IPSY01.mp4 314.80M
 • | | ├──IPSY02.mp4 230.17M
 • | | ├──IPSY03.mp4 843.54M
 • | | ├──IPSY04.mp4 613.97M
 • | | ├──IPSY05.mp4 630.01M
 • | | ├──IPSY06-07.mp4 793.63M
 • | | ├──IPSY08.mp4 485.83M
 • | | ├──IPSY09.mp4 802.45M
 • | | ├──IPSY10.mp4 815.61M
 • | | ├──IPSY11.mp4 570.59M
 • | | ├──IPSY12.mp4 560.05M
 • | | ├──IPSY13.mp4 530.69M
 • | | ├──IPSY14-15.mp4 1.22G
 • | | ├──IPSY16.mp4 889.59M
 • | | ├──IPSY17.mp4 459.38M
 • | | ├──IPSY18.mp4 862.21M
 • | | ├──IPSY19.mp4 1.28G
 • | | ├──IPSY20.mp4 783.92M
 • | | └──IPSY21-22.mp4 1.30G
 • | ├──NIKE AIR FORCE
 • | | ├──01.mp4 109.56M
 • | | ├──02.mp4 343.28M
 • | | ├──03.mp4 127.93M
 • | | ├──04.mp4 429.89M
 • | | ├──05.mp4 156.53M
 • | | ├──06.mp4 400.10M
 • | | ├──07.mp4 422.61M
 • | | ├──08.mp4 457.67M
 • | | ├──09.mp4 343.58M
 • | | ├──10.mp4 215.28M
 • | | ├──11.mp4 226.61M
 • | | ├──12.mp4 214.92M
 • | | ├──13.mp4 299.47M
 • | | ├──14.mp4 937.83M
 • | | ├──15.mp4 476.49M
 • | | ├──16.mp4 827.85M
 • | | ├──17.mp4 543.51M
 • | | ├──18.mp4 449.18M
 • | | ├──19.mp4 823.23M
 • | | └──20.mp4 179.47M
 • | └──Sharp aquos
 • | | ├──Sharp aquos01-02.mp4 1.65G
 • | | ├──Sharp aquos03-05.mp4 1.69G
 • | | ├──Sharp aquos06.mp4 933.74M
 • | | ├──Sharp aquos07-10.mp4 3.63G
 • | | ├──Sharp aquos11-13.mp4 1.79G
 • | | ├──Sharp aquos14-15.mp4 1.28G
 • | | ├──Sharp aquos16-17.mp4 1.12G
 • | | ├──Sharp aquos18-20.mp4 2.87G
 • | | ├──Sharp aquos21.mp4 1.02G
 • | | ├──Sharp aquos22-23.mp4 1.00G
 • | | ├──Sharp aquos24-26.mp4 1.62G
 • | | ├──Sharp aquos27.mp4 747.49M
 • | | ├──Sharp aquos28.mp4 740.87M
 • | | ├──Sharp aquos29-30.mp4 1.81G
 • | | └──Sharp aquos31-32.mp4 708.71M
 • ├──第3部分技术解析
 • | ├──Hello Hatsu
 • | | ├──Hello Hatsu01.mp4 322.12M
 • | | └──Hello Hatsu02-05.mp4 1.80G
 • | ├──IPHONE
 • | | ├──IPONE01-03.mp4 1.67G
 • | | └──IPONE04-05.mp4 1.13G
 • | ├──LG
 • | | ├──LG Signature01-02.mp4 1.22G
 • | | ├──LG Signature03-04.mp4 699.05M
 • | | └──LG Signature05.mp4 1.04G
 • | ├──Polaroid 635CL
 • | | ├──Polaroid 635CL01.mp4 710.46M
 • | | ├──Polaroid 635CL02.mp4 476.58M
 • | | ├──Polaroid 635CL03-04.mp4 1.83G
 • | | └──Polaroid 635CL05-08.mp4 3.44G
 • | ├──SAMSUNG
 • | | ├──SAMSUNG01.mp4 679.86M
 • | | └──SAMSUNG02-05.mp4 3.15G
 • | ├──ARC JACKT.mp4 4.03G
 • | ├──Dior.mp4 2.06G
 • | ├──NIKE.mp4 3.36G
 • | ├──THE MAD.mp4 2.58G
 • | └──Tylk01-05.mp4 2.55G
 • ├──第4部分暗调概念案例
 • | ├──Benz
 • | | ├──Mercedes-Benz01.mp4 776.72M
 • | | ├──Mercedes-Benz02.mp4 669.66M
 • | | ├──Mercedes-Benz03.mp4 579.22M
 • | | ├──Mercedes-Benz04.mp4 626.54M
 • | | ├──Mercedes-Benz05.mp4 568.08M
 • | | ├──Mercedes-Benz06.mp4 736.34M
 • | | ├──Mercedes-Benz07.mp4 462.65M
 • | | ├──Mercedes-Benz08.mp4 289.95M
 • | | └──Mercedes-Benz09.mp4 224.66M
 • | ├──Lamborghini
 • | | ├──Lamborghini01.mp4 266.87M
 • | | ├──Lamborghini02.mp4 962.47M
 • | | ├──Lamborghini03.mp4 768.58M
 • | | ├──Lamborghini04.mp4 907.90M
 • | | ├──Lamborghini05.mp4 510.28M
 • | | ├──Lamborghini06.mp4 857.23M
 • | | ├──Lamborghini07.mp4 653.68M
 • | | ├──Lamborghini08.mp4 879.41M
 • | | ├──Lamborghini09.mp4 526.67M
 • | | ├──Lamborghini10.mp4 983.24M
 • | | ├──Lamborghini11.mp4 563.59M
 • | | └──Lamborghini12.mp4 790.18M
 • | ├──Lore Season
 • | | ├──Lore Season01.mp4 634.58M
 • | | ├──Lore Season02.mp4 829.97M
 • | | ├──Lore Season03.mp4 506.60M
 • | | ├──Lore Season04.mp4 655.49M
 • | | ├──Lore Season05.mp4 793.16M
 • | | ├──Lore Season06.mp4 475.40M
 • | | ├──Lore Season07.mp4 441.98M
 • | | └──Lore Season08.mp4 889.46M
 • | └──Mammoth
 • | | ├──Mammoth01.mp4 1.08G
 • | | ├──Mammoth02.mp4 720.56M
 • | | ├──Mammoth03.mp4 478.04M
 • | | ├──Mammoth04.mp4 591.73M
 • | | ├──Mammoth05.mp4 655.28M
 • | | ├──Mammoth06.mp4 552.80M
 • | | ├──Mammoth07.mp4 619.29M
 • | | ├──Mammoth08.mp4 1.09G
 • | | ├──Mammoth09.mp4 398.96M
 • | | └──Mammoth10.mp4 416.24M
 • ├──第5部分红移&UV拆分
 • | ├──Redshift
 • | | ├──01.mp4 46.07M
 • | | ├──02.mp4 601.55M
 • | | ├──03.mp4 544.70M
 • | | ├──04.mp4 549.30M
 • | | ├──05.mp4 306.17M
 • | | ├──06.mp4 282.62M
 • | | ├──07.mp4 462.30M
 • | | ├──08.mp4 463.80M
 • | | ├──09.mp4 323.83M
 • | | ├──10.mp4 350.84M
 • | | ├──11.mp4 322.94M
 • | | ├──12.mp4 174.79M
 • | | ├──13.mp4 373.81M
 • | | ├──14.mp4 374.45M
 • | | ├──15.mp4 312.94M
 • | | ├──16.mp4 269.66M
 • | | ├──17.mp4 170.75M
 • | | ├──18.mp4 299.67M
 • | | ├──19.mp4 597.52M
 • | | ├──20.mp4 119.27M
 • | | ├──Redshift.png 29.90kb
 • | | ├──RS2.6.41.zip 651.92M
 • | | └──RSSC.zip 1.26G
 • | └──Unfold3D
 • | | ├──01.mp4 44.32M
 • | | ├──02.mp4 47.48M
 • | | ├──03.mp4 56.05M
 • | | ├──04.mp4 67.89M
 • | | ├──05.mp4 77.58M
 • | | ├──06.mp4 95.13M
 • | | ├──07.mp4 120.70M
 • | | ├──08.mp4 81.94M
 • | | ├──09.mp4 103.48M
 • | | ├──10.obj 219.22kb
 • | | ├──8.obj 140.48kb
 • | | ├──Unfold3D.png 15.35kb
 • | | ├──Unfold3D.zip 35.90M
 • | | └──YF.c4d 492.38kb
 • ├──应用素材
 • | ├──Apple应用素材.rar 1.46G
 • | ├──Armani应用素材.rar 165.59M
 • | ├──C4D建模宝典(上卷)素材工程.rar 10.06M
 • | ├──Hello Hatsu应用素材.zip 154.34M
 • | ├──Hydraink应用素材.rar 77.35M
 • | ├──iPHONE 11 PRO应用素材.zip 207.35M
 • | ├──IPSY应用素材.zip 455.16M
 • | ├──LG Signature应用素材.zip 89.10M
 • | ├──NARS.rar 31.51M
 • | ├──NIKE AIR应用素材.rar 465.99M
 • | ├──Polaroid_635CL应用素材.zip 868.12M
 • | ├──Samsung应用素材.zip 509.22M
 • | ├──Sharp应用素材.zip 1.50G
 • | ├──Tylko应用素材.zip 100.11M
 • | ├──第一阶段应用素材01.rar 35.23M
 • | └──第一阶段应用素材02.rar 9.88M
 • └──FL2020.rar 526.81M